Menu
Your Cart

Czy wiesz, że jesteś w sklepie z największą ofertą gadżetów reklamowych? 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne


    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego intermediaplock.pl przez Intermedia Paweł Kędzierski  z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 17 09-407 w Płocku, NIP 774 121 45 60, REGON 611318657.

    Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:


    adres poczty elektronicznej biuro@intermediaplock.pl; bok@intermediaplock.pl; info@intermediaplock.pl

    telefonicznie pod numerem 500- 474-373;

    formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://www.intermediaplock/kontakt.


II. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


    Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

        Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

        Regulamin – niniejszy dokument;

        Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana 

        z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

        Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może 

        w szczególności składać Zamówienia;

        Sprzedawca – Paweł Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Intermedia Paweł Kędzierski w Płocku wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Spółdzielcza 17 09-407 Płocku NIP 774 121 45 60, REGON 611318657.

        Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym 

        z prezentowanych produktów;

        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

            Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

            Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

            Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

            Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


III. ZAMÓWIENIA


1. Po otrzymaniu od firmy Intermedia wyceny i podjęciu decyzji o zamówieniu, konieczne jest przesłanie - na wskazany adres poczty elektronicznej: biuro@intermediaplock.pl, info@intermediaplock.pl, bok@intermediaplockpl e-maila zawierając w historii przygotowaną wcześniej przez firmę Intermedia wycenę.

2. Zamówienie winno zawierać:

- opis zamawianych produktów

- kod i nazwę produktu

- ilość

- rodzaj znakowania, ilość kolorów nadruku, numery PANTONE

- dane kontaktowe zamawiającego (email, telefon)

W przypadku zamówienia produktów ze zdobieniem Zamawiający zobowiązany jest przesłać projekt graficzny w formie wektorowej w następujących formatach plików: .eps, .ai, .cdr. z podaniem numerów PANTONE. Rozpoczęcie znakowania następuje zawsze po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. 

3. Minimalna ilość zamówienia zależna jest od konkretnego produktu, zazwyczaj jest to 50 sztuk. Przy każdej takiej wycenie firma Intermedia podaje minimalną ilość zamówienia dla wycenianego produktu.

4. Po otrzymaniu zamówienia potwierdzana jest dostępność zamówionych produktów, zastrzegając jednocześnie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia, jeśli nie będzie fizycznej możliwości jego realizacji, np. w przypadku braku asortymentu u dostawcy lub innych zdarzeń losowych.

5. Po potwierdzeniu dostępności zamówionych produktów firma Intermedia potwierdza Zamawiającemu przyjęcie zamówienia do realizacji.  

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera:

- numer zamówienia

- dokładny opis zamówionych produktów

- potwierdzenie ceny

- formę płatności

- określenie terminu realizacji

- sposób dostawy


7. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami Wykonawca może odmówić przyjęcia zamówienia.

8.  Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Wykonawcy, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

9. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu współpracy pomiędzy firmą Intermedia, a Zamawiającym.

10. W przypadku rezygnacji z nadesłanego zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia rzeczywistych kosztów, związanych z czynnościami podjętymi przez firmę Intermedia w celu wykonania złożonego zamówienia.


11. Produkty oznakowane nie podlegają zwrotowi.
IV. REALIZACJA


1. W przypadku zamówienia produktów ze zdobieniem, Zamawiający zobowiązany jest przesłać projekt graficzny w formie wektorowej w następujących formatach plików: .eps, .ai, .cdr. oraz numery PANTONE projektu.

2. W przypadku nadesłania projektu w innej formie niż podana, firma Intermedia zastrzega prawo do doliczenia Zamawiającemu kosztu wykonania przekształcenia nadesłanego projektu do formy wektorowej.

3. W przypadku przygotowania projektu do druku, Intermedia zastrzega sobie prawo doliczenia kosztu za wykonaną pracę graficzną.

4. W każdym przypadku, przed wykonaniem usługi znakowania wykonawca przesyła Zamawiającemu wizualizację projektu do akceptacji. Dwie pierwsze poprawki są w cenie, kolejne są płatne 30 zł netto/wizualizacja. Wizualizacja służy do ogólnej oceny szaty graficznej projektu, rozmieszczenia nadruku, prawidłowości tekstów. Od przedstawionego wzoru mogą zaistnieć odchyłki kolorystyczne wynikające z różnic stosowanej technologii druku i różnic zastosowanego podłoża.

5. Po zaakceptowaniu przez zamawiającego wizualizacji, zamówienie przekazywane jest do realizacji.

6. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma Intermedia zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów.  

7. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma Intermedia zastrzega sobie prawo do przesunięć nadruku +/- 3 mm.  

8. Zamówione produkty dostarczone są w opakowaniu zbiorczym lub za dodatkową opłatą ustaloną wcześniej z Zamawiającym w opakowaniu jednostkowym.

9. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych podłożach kolory będą zbliżone do skali PANTONE.

10. Firma Intermedia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic pomiędzy kolorystyką oraz wyglądem towaru na zdjęciach w katalogu oraz na stronie internetowej, a rzeczywistym kolorem oraz wyglądem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego towaru. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów - które nie mogą być podstawą do roszczeń. W celu sprawdzenia produktu, zalecamy zakup próbki, w celu sprawdzenia produktu.

11. Firma Intermedia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nadesłanych przez Zamawiającego gotowych projektach do druku oraz błędnie zaakceptowanej wizualizacji. Wszystkie koszta z tego tytułu ponosi Zamawiający.


12. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną.


 

V. FORMY PŁATNOŚCI


1. Przy każdym zamówieniu wymagana jest przedpłata 100% wartości zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

2. Przy dłuższej współpracy możliwe jest ustalenie innych form płatności ustalonych indywidualnie pomiędzy INTERMEDIA,

a Zamawiającym.

3. Do momentu całkowitego uregulowania należności zamówione przez zamawiającego produkty pozostają własnością firmy INTERMEDIA.

4. Obowiązująca forma płatności za zamawiany towar to: przelew bankowy na rachunek PKO Bank Polski nr konta bankowego:  

23 1020 3974 0000 5602 0333 3580  Intermedia Paweł Kędzierski Płock ul. Spółdzielcza 17 09-407 (w tytule przelewu prosimy o podanie nr zamówienia/proformy otrzymanej w wiadomości e-mail).

5. Oryginał faktury wysyłany jest zawsze drogą mailową z adresów: bok@intermediaplock.pl, biuro@intermediaplock.pl lub biuro@intermediaplock.pl. Jeśli Zamawiającemu zależy na formie papierowej, prosimy o taką informację.VI. DOSTAWA


1. Termin dostawy zamówionych artykułów ustalony z Intermedia jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.

2. Dostawy zamówionych artykułów firma Intermedia realizuje za pośrednictwem firm wysyłkowych (FEDEX)

3. Koszty dostawy zamówień, pokrywa Zamawiający.

4. Intermedia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.

6. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem - standardowo do 14 dni od daty dostawy towaru do naszego magazynu i zatwierdzenia projektu nadruku. Przy dużych nakładach lub gdy produkt jest w trakcie sprowadzania, terminy realizacji określane są indywidualnie.


 

VII. REKLAMACJE


1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony artykuł jest zgodny z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku wykrycia wady Kupujący zobowiązany jest po zawiadomieniu Sprzedającego o wykrytych wadach, odesłać wadliwy  towar na adres Intermedia, widniejący na fakturze.

2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

3. Reklamacje jakościowe i ilościowe przyjmujemy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru. Reklamacjom podlegają towary nieoznakowane lub oznakowane przez naszą drukarnię, ale tylko w przypadku słabej jakości druku.

4. W przypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny z potwierdzeniem zamówienia, Intermedia zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów lub dokonania korekty faktury sprzedażowej.

5. Intermedia nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Intermedia.

6. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.


7. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną.


                                                                         

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW


1. W razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.

2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby INTERMEDIA.


IX -ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 


Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. wystawiania i przechowywania faktur), realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń).


Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail. Udostępniam i jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.


Administratorem danych osobowych jest firma Intermedia . Dane osobowe można edytować lub usunąć tylko kontaktując się z administratorem.